facebook
Zaloguj się
E-mail
Hasło
nie pamiętam hasła
0 Koszyk

Podkategorie

Filtracja i sortowanie

Wszystkie produkty

Regulamin obowiązujący do 31.01.2021 r

REGULAMIN

Informacje ogólne

 

Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę pod odnośnikiem (domeną) „www.efekt-style.pl” oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.


 

§ 1 Definicje

 1. Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).

 2. Klient (Kupujący, Usługobiorca) - osoba fizyczna (w tym również Konsument), a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca lub zamierzająca dokonać Zamówienia.

 3. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459).

 4. Kupujący zarejestrowany – Kupujący, który dokonał rejestracji konta na stronie internetowej Sklepu.

 5. Kupujący niezarejestrowany – Kupujący, który nie dokonał rejestracji konta na stronie internetowej Sklepu.

 6. Przedmiot transakcji – Produkty prezentowane i opisane w Sklepie Internetowym.

 7. Towar - rzecz ruchoma, która zgodnie z informacjami prezentowanymi na stronie internetowej Sklepu może być przedmiotem Zamówienia.

 8. Usługa dodatkowa - usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z rodzajem lub charakterem sprzedawanych Towarów.

 9. Produkt - Towary i Usługi dodatkowe.

 10. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży lub świadczenia usług w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459), mająca za przedmiot Produkty, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 11. Sklep Internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod odnośnikiem (domeną) „www.efekt-style.pl”, prezentujący Produkty oraz informacje o nich, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

 12. Strona - Sprzedawca lub Klient.

 13. Sprzedawca (Usługodawca) - Mirosława Szuszkiewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „EFEKT Meble Biurowe i Szkolne Mirosława Szuszkiewicz” z siedzibą w Głogowie (67-200) przy ul. Galileusza 18, posiadająca nadany NIP 693-101-20-95 oraz Regon 3900233, telefon 76-832-10-28 lub 501-677-990, e-mail sklep@efekt-style.pl.

 14. Strona Sklepu - każda strona bądź podstrona znajdująca się pod odnośnikiem (domeną) „www.efekt-style.pl”

 15. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego i stanowiące ofertę Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

§ 2 Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 2. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową z wykorzystaniem sieci internet. Na Produkty prezentowane w Sklepie, Kupujący może składać zamówienie również za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 3. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na rynku polskim.

 4. W przypadku osób fizycznych Klientem może być osoba, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wszelkie czynności wymagają zgody i potwierdzenia przedstawiciela ustawowego.

 

§ 3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny Produktów podane na Stronach Sklepu są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 2. Zamówienia są przyjmowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 3. Zamówienia poprzez Sklep Internetowy oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej można składać w dowolnym czasie.

 4. Zamówienie może zostać złożone zarówno przez Kupującego zarejestrowanego jak i Kupującego niezarejestrowanego. Kupujący niezarejestrowany, w celu złożenia Zamówienia, musi każdorazowo w trakcie jego składania:

- podać aktywny adres e-mail;

- w przypadku, gdy formularz zamówienia wypełnia Konsument, dodatkowo zobowiązany jest podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania (z wyszczególnieniem ulicy, numeru budynku, numeru lokalu, kodu pocztowego, miejscowości, województwa, kraju), aktywny numer telefonu kontaktowego;

- w przypadku, gdy formularz zamówienia wypełnia Kupujący niebędący Konsumentem, dodatkowo zobowiązany jest podać: swoją nazwę (firmę), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), adres siedziby (z wyszczególnieniem ulicy, numeru budynku, numeru lokalu, kodu pocztowego, miejscowości, województwa, kraju), imię i nazwisko osoby do kontaktu, aktywny numer telefonu kontaktowego;

- potwierdzić zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu.

 1. Złożenie Zamówienia (oferty zawarcia Umowy Sprzedaży) za pośrednictwem Sklepu Internetowego składa się z następujących czynności:

  1. wybrania Produktów spośród prezentowanych na stronach Sklepu.

  2. dodania ich do koszyka za pośrednictwem odpowiedniego przycisku na Stronie Sklepu,

  3. wybrania sposobu zapłaty i dostawy,

  4. zalogowania się na stronie Sklepu do usługi „Zaloguj” w przypadku, gdy zamówienie składa Kupujący zarejestrowany, chyba że zalogował się przed rozpoczęciem składania Zamówienia,

  5. podania danych, o których mowa w ust. 4 powyżej w przypadku, gdy Zamówienie składa Kupujący niezarejestrowany,

  6. kliknięcia na Stronie Sklepu przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

W przypadku składania zamówienia przez Kupującego niebędącego Konsumentem, Kupujący zobowiązany jest podać brzmienie swojej firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), a podanie tych danych przy składaniu Zamówienia przez Kupującego niezarejestrowanego lub złożeniu Zamówienia za pośrednictwem zarejestrowanego konta w Sklepie Internetowym, w którym podane są takie dane, oznacza, że Klient składa zamówienie jako Kupujący niebędący Konsumentem. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem zarejestrowanego konta w Sklepie Internetowym, w którym podane są dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, o ile Kupujący zamierza złożyć Zamówienie jako Konsument, wymaga przesłania Sprzedawcy - w ciągu 24 godzin po złożeniu Zamówienia - wiadomości e-mail z oświadczeniem, że Kupujący składa Zamówienie jako Konsument.

Złożenie Zamówienia w opisany wyżej sposób opisany w niniejszym paragrafie stanowi złożenie przez Kupującego oferty zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego, odpowiadającej treści Zamówienia, którą to ofertą Sprzedawca pozostaje związany przez okres 5 dni roboczych od daty jej złożenia.

 1. W odpowiedzi na złożone Zamówienie Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej lub w razie konieczności kontaktuje się telefonicznie w celu:

  1. zaakceptowania Zamówienia (potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji) – w takim przypadku Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia Sprzedawcy o akceptacji zamówienia. W przypadku kontaktu telefonicznego Sprzedawca dodatkowo potwierdza akceptację zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej,

  2. odmowy przyjęcia Zamówienia (anulowanie zamówienia) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży,

  3. propozycji zmian w treści Zamówienia (złożenie kontroferty) – w takim przypadku do zawarcia Umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Kupującego.

W przypadku gdy Sprzedawca nie złoży w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania Zamówienia Kupującego żadnego z oświadczeń wskazanych pod lit. a-c powyżej, oferta Kupującego wygasa i nie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 1. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 6 lit. c powyżej, mogą być w szczególności takie okoliczności jak brak dostępności zamawianych Produktów lub pomyłka na stronie internetowej Sklepu w cenie Produktów.

 2. Kontroferta, o której mowa w ust. 6 lit. c powyżej jest wiążąca dla Sprzedającego przez okres dwóch 2 dni od daty przesłania kontroferty Kupującemu w formie wiadomości e-mail. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Kupującego w okresie jej obowiązywania powoduje zawarcie Umowy Sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie, przy czym akceptacji kontroferty Klient dokonuje poprzez wysłanie Sprzedawcy wiadomości e-mail.

 3. Do skutecznego zawarcia Umowy Sprzedaży wymagane jest wypełnienie formularza zamówienia przez Kupującego, w tym wypełnienie go poprawnymi danymi w postaci: dokładnego adresu, na który Towar ma zostać wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.

 4. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 5. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularze.

 6. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący powierza dane osobowe Sprzedawcy w zakresie wymaganym do złożenia Zamówienia, wyrażając zgodę na ich przetwarzanie, w tym umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego w celu ich przetwarzania na potrzeby złożenia i realizacji Zamówienia.

 7. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania (zapisania) jego danych przez system Sklepu w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia.

W tym celu Kupujący powinien:

  1. podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podana przez niego nazwa. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedawcy i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich; albo

  2. dokonać logowania przy użyciu loginu i hasła konta z serwisu „Allegro.pl”, które jest bezpieczne i wykorzystuje wyłącznie mechanizmy stworzone i gwarantowane przez Grupę Allegro. Login i hasło wykorzystywane są wyłącznie do komunikacji z serwisem „Allegro.pl” i nigdy nie będą wykorzystane w innym celu. Sprzedawca nie dysponuje prawem wglądu do loginu i hasła do konta „Allegro.pl”, a po podaniu loginu i hasła uzyskuje wyłącznie dane osobowe Klienta, które przechowuje w swojej bazie danych tylko w celu realizacji Zamówienia. Dokonując logowania z wykorzystaniem loginu i hasła serwisu „Allegro.pl” Klient wyraża zgodę i upoważnia Grupę Allegro Sp. z o.o., operatora serwisu „Allegro.pl”, do przekazania swoich danych osobowych Sprzedawcy, zgromadzonych w bazie serwisu „Allegro.pl”, w celach poprawnej identyfikacji oraz realizacji składanych przez Klienta Zamówień.

 1. Po złożeniu przez Kupującego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą zarejestrowanie Zamówienia.

 2. Rozpoczęcie realizacji Umowy Sprzedaży następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty umówionej przez Strony należności na rachunku bankowym Sprzedawcy, chyba że Strony uzgodniły inny sposób rozliczenia należności, którą Klient zobowiązany jest uiścić.

 3. W trakcie kontaktu ze strony Sprzedawcy, o którym mowa w ust. 6, możliwe jest również dokonanie ewentualnej korekty błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego Zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmian w Zamówieniu od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, w tym zwłaszcza po skierowaniu Zamówienia do realizacji.

 4. Sprzedawca może wprowadzać dowolne zmiany dotyczące Produktów prezentowanych na Stornach Sklepu. Zmiany mogą dotyczyć cen, dodawania oraz usuwania Produktów, wprowadzania, odwoływania, jak i zmian warunków akcji promocyjnych w dowolnym momencie. Wprowadzane zmiany nie będą jednak odnosiły skutku odpowiednio w stosunku do Kupujących, z którymi została zawarta Umowa Sprzedaży lub którzy rozpoczęli udział w akcji promocyjnej w terminie i na warunkach określonych taką akcją promocyjną.

 5. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do składania Zamówienia przez Kupującego za pośrednictwem poczty e-mail, z tym że Kupujący zobowiązany jest podać w treści wiadomości e-mail wszystkie dane wymagane dla złożenia Zamówienia przez Kupującego niezarejestrowanego oraz określić dokładnie rodzaj, ilość i cenę Produktów podlegających Zamówieniu. Za termin złożenia Zamówienia przy pomocy poczty elektronicznej uważa się datę zapisania na serwerze poczty elektronicznej Sprzedawcy wiadomości zawierającej Zamówienie.

 

§ 4 Dostawa. Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia albo wskazany w treści wiadomości e-mail zawierającej Zamówienie. Sprzedawca poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo (w tym niekompletnie) wypełnionym formularzu Zamówienia lub danych zamieszczonych w wiadomości e-mail zawierającej Zamówienie, które to nieprawidłowości uniemożliwiają lub utrudniają prawidłową realizację wysyłki Towaru.

 2. Zamówiony Towar Sprzedawca wysyła:

- za pośrednictwem podmiotów trudniących się zawodowo świadczeniem usług przewozowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 915) lub usług pocztowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1113),

- własnym transportem lub transportem producenta albo dystrybutora (importera),

w zależności od miejsca dostawy i rodzaju Towaru.

Przesyłki są dostarczane od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 1. Sprzedawca realizuje Zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Realizacja Zamówienia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wymaga indywidualnego uzgodnienia ze Sprzedawcą w zakresie dostępności oraz ewentualnych dodatkowych warunków.

 2. Koszty dostawy Towaru pokrywa Kupujący, chyba że Sprzedawca uzgodni z Kupującym co innego. Koszty transportu mogą ulec zmianie po zawarciu Umowy Sprzedaży, jeśli w okresie od dnia jej zawarcia do wykonania przez Kupującego wszystkich obowiązków określonych Regulaminem, umożliwiających przystąpienie przez Sprzedawcę do realizacji Zamówienia uległy zmianie koszty transportu obowiązujące u podmiotów, za pośrednictwem których Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar Kupującemu;

W przypadku zmiany kosztów transportu, Sprzedawca informuje Kupującego o tym fakcie poprzez wysłanie informacji drogą elektroniczną. Sprzedawca przystąpi do realizacji Zamówienia po zaakceptowaniu przez Kupującego zmienionej wysokości kosztów dostawy oraz uiszczeniu różnicy w kosztach transportu, chyba że Strony uzgodniły co innego. Do potwierdzenia przez Klienta stosuje się odpowiednio §3 ust. 8 zdanie drugie.

 1. Koszty dostawy ustalane są indywidualnie dla każdego Zamówienia i są zależne od rodzaju zamawianych Towarów, ich ilości oraz wagi i wymiarów, a także świadczenia usług komplementarnych z dostawą, zwłaszcza ubezpieczenia lub wniesienia Towaru. Przesyłki nadawane przez Sprzedawcę są ubezpieczone do wartości zamówionych Towarów, chyba że Strony uzgodniły co innego.

 2. Termin realizacji Zamówienia jest zależny od możliwości dostawy Produktów, w tym dostępności Towaru w magazynie Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora (importera) albo czasu niezbędnego do wytworzenia rzeczy przez producenta lub jej sprowadzenia przez importera. Dodatkowo termin realizacji Zamówienia uzależniony jest od dostępności usług transportowych u podmiotu, za pośrednictwem którego wykonywana będzie dostawa Towarów do Kupującego.

 3. Na Stronach Sklepu przy każdym z Produktów znajduje się orientacyjny termin realizacji Zamówienia, przy czym Sprzedawca zastrzega, że czas realizacji Zamówienia może zostać wydłużony ponad tak prezentowane na Stronach Sklepu terminy, jeśli z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę, w tym zwłaszcza braku dostępności Towarów w magazynie Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora (importera) albo konieczności wytworzenia lub sprowadzenia Towarów, nie mogą one zostać dostarczone w orientacyjnym czasie realizacji zamówienia prezentowanym na Stronach Sklepu.

 4. W przypadku, gdy zamówienie obejmuje Towary różnych producentów lub dystrybutorów (importerów) lub Towary, w odniesieniu do których z innych przyczyn występują różne terminy realizacji Zamówienia, orientacyjnym terminem realizacji Zamówienia jest najdłuższy termin z listy Towarów objętych Zamówieniem.

 5. W przypadku wydłużenia terminu realizacji Zamówienia - w sytuacjach opisanych w ust. 7 powyżej – w odniesieniu do niektórych tylko Towarów, Sprzedawca jest uprawniony do ustalenia z Kupującym warunków dostawy Towarów partiami. W przypadku gdyby dostawa taka wiązała się z wyższymi kosztami, Sprzedawca zrealizuje dostawy częściowe po pokryciu przez Kupującego zwiększonych kosztów dostawy.

 6. Wydanie Towaru Kupującemu, w przypadku gdy Towar ma zostać przesłany do miejsca wskazanego przez Kupującego, następuje z chwilą przekazania Towaru w celu jego przewozu (dostarczenia) podmiotowi, który w ramach swojej działalności trudni się zawodowo przewozem rzeczy tego rodzaju, w szczególności gdy przesyłka zostaje przekazana podmiotowi trudniącemu się zawodowo świadczeniem usług przewozowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 915) lub usług pocztowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1113). Z tą chwilą na Kupującego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

 7. Postanowień ustępu poprzedzającego nie stosuje się do Konsumenta, wobec którego wydanie Towaru następuje z chwilą jego faktycznego doręczenia pod adresem na który, zgodnie z Umową Sprzedaży, ma nastąpić doręczenie. Jednakże jeśli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta, postanowienia ustępu poprzedzającego stosuje się również do Konsumenta.

 

§ 5 Płatności

 1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za zakupiony Produkt przed jego wydaniem (w tym wysyłką) Kupującemu, chyba że Strony uzgodniły co innego.

 2. Sprzedawca wystawia paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę) do każdego sprzedanego Produktu.

 3. Kupujący umożliwia dokonanie płatności za zamówiony Produkt:

  1. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24 (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7792369887, Regon 301345068, o kapitale zakładowym w wysokości 4.500.000 zł opłaconym w całości),

  2. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,

  3. poprzez system sprzedaży ratalnej Przelewy24

  4. w ramach leasingu GRENKE (dostępny dla podmiotów gospodarczych).

 4. W przypadku wykonywania płatności za pośrednictwem form wymienionych pod lit. a-d poprzedzającego ustępu, Klient zobowiązany jest do dokonania tych płatności na warunkach określonych przez podmiot dokonujący obsługi systemu płatniczego.

 5. W przypadku niektórych rodzajów Towaru Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na Stronach Sklepu. Analogicznie, w przypadku zamówienia składanego za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedawca jest uprawniony do udostępnienia Kupującemu wyłącznie wybranych form płatności, przy czym zawsze umożliwia on Kupującemu zapłatę przelewem na swój rachunek bankowy.

 

§ 6 Wydanie i odbiór towaru

 1. Przed dokonaniem odbioru przesyłki zawierającej Towar i doręczanej Kupującemu do miejsca przez niego wskazanego, Kupujący zobowiązany jest dokonać dokładnych oględzin stanu zewnętrznego opakowania w tym zwłaszcza: sprawdzić czy opakowanie nie posiada widocznych uszkodzeń mogących świadczyć o naruszeniu stanu Towaru wewnątrz opakowania, czy nie naruszono integralności opakowania w sposób wskazujący na możliwość jego otwarcia przed doręczeniem (w szczególności Kupujący zobowiązany jest zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na opakowanie).

 2. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub naruszenia jego integralności w sposób wskazujący na możliwość jego otwarcia przed doręczeniem (zwłaszcza gdy plomby lub taśmy są zerwane), należy przed odebraniem przesyłki sporządzić protokół szkody wspólnie z osobą doręczającą przesyłkę, opisujący dokładnie uszkodzenia lub naruszenia integralności opakowania, a także wykonać w miarę możliwości zdjęcia obrazujące poszczególne uszkodzenia lub naruszenia integralności opakowania (w tym zerwania taśm lub plomb).

 3. Po wykonaniu obowiązków określonych w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2, Kupujący może dokonać odbioru przesyłki, jednak zobowiązany jest w każdym przypadku do otwarcia opakowania oraz sprawdzenia kompletności i stanu dostarczanego mu Towaru w obecności pracownika podmiotu, który przywiózł przesyłkę.

 4. W przypadku ujawnienia, że Towar znajdujący się wewnątrz opakowania zawiera braki ilościowe lub uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest spisać z udziałem osoby doręczającej przesyłkę protokół szkody, opisujący dokładnie uszkodzenia Towaru lub jego braki ilościowe, a także wykonać – w miarę możliwości – zdjęcia obrazujące uszkodzenia.

 5. W przypadku wystąpienia uszkodzeń Towaru lub braków ilościowych Towaru, na podstawie sporządzonego protokołu szkody, Kupujący:

  1. niebędący Konsumentem - na którego ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przeszło z chwilą przekazania Towaru przez Sprzedawcę podmiotowi wykonującemu zawodowo usługi przewozu lub usługi pocztowe – powiadamia o uszkodzeniu lub brakach Towaru podmiot który dostarczał przesyłkę Kupującemu, zgodnie z zasadami reklamowania usług u takiego podmiotu;

  2. będący Konsumentem – na którego ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi z chwilą odbioru Towaru – powiadamia o uszkodzeniu lub brakach Towaru Sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od daty sporządzenia protokołu szkody z udziałem podmiotu doręczającego przesyłkę. Obowiązek wymieniony w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy sytuacji, gdy Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przez Kupującego podmiotu dostarczającego Kupującemu przesyłkę (gdy Kupujący samodzielnie zorganizował dostawę Towaru lub wskazał wyłącznie jeden podmiot mający dostarczyć Towar) – w takim wypadku Kupujący dokonuje powiadomienia o uszkodzeniu lub brakach Towaru zgodnie z regułami opisanymi pod lit. a powyżej.

 1. W przypadku gdy z okoliczności faktycznych i treści protokołu szkody wynikać będzie, że stan integralności opakowania (w tym zwłaszcza taśm i plomb) nie został naruszony, zaś w przesyłce występują braki ilościowe towarów, które wskazują w sposób oczywisty, że braki te spowodowane są działaniem lub zaniechaniem Sprzedawcy, Kupujący, niezależnie od postanowień ust. 5, zobowiązany jest dokonać zgłoszenia takich braków Sprzedawcy niezwłocznie po sporządzeniu protokołu szkody z udziałem podmiotu doręczającego przesyłkę.

 2. Rozpoznawanie zgłoszeń co do nieprawidłowego wykonania usługi dostawy Towaru, za którą zgodnie z ust. 5 lit. b i ust. 6 odpowiada Sprzedawca, następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. O wyniku postępowania Kupujący informowany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w przypadku gdyby nie było to możliwe – pisemnie.

 3. Rozpoznawanie zgłoszeń co do nieprawidłowego wykonania usługi dostawy Towaru, za które zgodnie z ust. 5 lit. a i b odpowiada podmiot trzeci wykonujący zawodowo usługi przewozowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 915) lub usługi pocztowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1113), następuje stosownie do postanowień umowy przewozu lub umowy świadczenia usługi pocztowej, przepisów wspomnianych ustaw oraz regulaminów podmiotów świadczących te usługi.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 683)  Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, bez podania przyczyn, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostarczenia Towaru.

 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży, której przedmiotem są Produkty będące usługami świadczonymi drogą elektroniczną, ma prawo do odstąpienia od takiej Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy - w szczególności z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik do Regulaminu - i wysłania go Sprzedawcy jednym z niżej wymienionych sposobów:
  a) wiadomością e-mail na adres sklep@efekt-style.pl,
  b) w formie pisemnej, na adres EFEKT Meble Biurowe i Szkolne Mirosława Szuszkiewicz, ul. Galileusza 18, 67-200 Głogów. 
  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do jego złożenia.

 4. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

 5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  a) dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz
  b) bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru (kosztów wysyłki oraz należytego zabezpieczenia i opakowania Towaru),
  c) kosztów specjalistycznego załadunku, opakowania i transportu w ramach zwrotu Towaru, jeżeli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

 6. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy Sprzedaży:

  a) obejmującej świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży;

  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  f) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  g) zawartej w drodze aukcji publicznej;

  h) o świadczenie usług przewozu rzeczy, najmu samochodów, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni. Zwrot następuje do miejsca wskazanego przez Sprzedawcę. Konsument, za uprzednią zgodą Sprzedawcy, może także dokonać zwrotu Towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu terminu określonego w zdaniu pierwszym. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszty należytego opakowania i przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedawcy w stanie nieuszkodzonym.

 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza zakres konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 10. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 11. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

 12. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek zawierających Towar, odsyłanych za pobraniem.

 

§ 8 Procedura reklamacji

 1. Produkty posiadają gwarancję jakości producenta, importera lub Sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży realizowanej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, warunki gwarancji ustalane są indywidualnie dla danego Zamówienia. Okres gwarancji każdego Produktu widnieje w jego opisie na stronie Sklepu. Szczegółowe warunki gwarancji, w tym zakres uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta jakości Produktu.

 2. Kupujący zobowiązany jest, dokonując zgłoszenia reklamacyjnego, wykonać uprawnienia zgodnie z procedurą określoną w druku gwarancji przekazanym Kupującemu. Kupujący może także przeprowadzić za pośrednictwem Sprzedawcy procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora (importera) Towaru, pod warunkiem, że zgłoszenie reklamacyjne zostanie doręczone Sprzedawcy co najmniej na trzy dni robocze przed upływem terminu warunkującego skuteczność zgłoszenia reklamacyjnego zgodnie z postanowieniami gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora (importera). W takich przypadkach Sprzedawca nie jest uważany za gwaranta, a jedynie za podmiot udzielający pomocy (pośredniczący) w realizacji zobowiązań gwarancyjnych pomiędzy gwarantem a Klientem.

 3. W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego, po wykonaniu świadczeń gwarancyjnych, Towar przesyłany jest do Klienta na koszt gwaranta, a gwarant pokrywa koszty przesłania reklamowanego Towaru przez Kupującego, chyba że co innego wynika z postanowień gwarancji.

 4. Konsumentowi przysługuje również uprawnienie do skorzystania z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy, stosownie do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459). Uprawnienia te realizowane są na zasadach wynikających z przepisów powołanej ustawy.

 5. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, z uwagi na udzielenie dla Produktu gwarancji, wyłączone są uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459).

 6. Zarówno w przypadku stosowania procedury reklamacji z tytułu udzielonej gwarancji, jak i w przypadku stosowania procedury odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy, Kupujący zobowiązany jest odesłać Towar. W przypadku gwarancji wysyłka odbywa się na warunkach określonych w druku gwarancji, zaś w przypadku rękojmi za wady, po uprzednim porozumieniu ze Sprzedawcą. W przypadku odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, zwrot następuje do miejsca wskazanego przez Sprzedawcę. Konsument, za uprzednią zgodą Sprzedawcy, może także dokonać zwrotu Towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę.

 

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów na potrzeby składania Zamówień, zawierania i realizacji Umowy Sprzedaży oraz wykonywania świadczeń z tytułu odpowiedzialności gwarancyjnej oraz odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej jest Sprzedawca, który dokonuje przetwarzania tych danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).

 2. Sprzedawca przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne na potrzeby składania Zamówień, zawierania i realizacji Umowy Sprzedaży oraz wykonywania świadczeń z tytułu odpowiedzialności gwarancyjnej oraz odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 3. Dane osobowe Klienta mogą zostać powierzone podmiotom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji czynności, o których mowa w ust. 2 powyżej, w tym podmiotom pośredniczącym w organizacji usługi przewozowej lub pocztowej na potrzeby doręczenia Towaru Klientowi, operatorom pocztowym i przewoźnikom w celu nadania przesyłki, albo producentowi lub dystrybutorowi (importerowi) Towaru na potrzeby realizacji którejkolwiek z czynności wymienionych w ust. 2 powyżej.

 4. Dane osobowe Klientów podlegają ochronie. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.

 5. Sprzedawca nie udostępnia powierzonych mu danych osobowych w żaden inny sposób, niż to wynika z Regulaminu oraz zakresu udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Klienta. Powierzenie danych osobowych podmiotom trzecim następuje z zastrzeżeniem warunków ich ochrony w stopniu co najmniej równym postanowieniom Regulaminu.

 6. Sprzedawca zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922), w szczególności Klient ma prawo kontroli przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 32 tej ustawy, prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia. Na żądanie Klienta Sprzedawca poinformuje go o dokładnym zakresie uprawnień do kontroli danych osobowych w rozumieniu art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

 7. Skorzystanie z prawa do zmiany, poprawienia lub usunięcia danych przetwarzanych przez Sprzedawcę jest dokonywane na podstawie przesłania do Sprzedawcy pocztą elektroniczną lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska, w celu identyfikacji. W przypadku gdy powyższe dane okażą się niewystarczające, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia tożsamości składającego żądanie.

 8. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z utratą statusu Kupującego zarejestrowanego.

 9. Wykonując żądanie usunięcia danych Klienta (w tym usuwając te dane z systemu Sklepu), Sprzedawca trwale usunie dane Klienta, zaprzestając tym samym ich przetwarzania. Sprzedawca pozostaje jednak uprawniony do dalszego przetwarzania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu danych z systemu Sklepu - na potrzeby wykonania obowiązków Sprzedawcy wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 10. Sprzedawca w każdym czasie pozostaje uprawniony do przetwarzania danych Klienta w zakresie jakim przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922) pozwalają je przetwarzać bez zgody osoby, której dotyczą dane. Uprawnienie to dotyczy w szczególności przetwarzania danych na potrzeby wykonania obowiązków rozliczeniowych oraz innych obowiązków sprzedawcy wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W takim wypadku Sprzedawca może nie usuwać trwale danych zgodnie z postanowieniami ustępu poprzedzającego, jeśli zachowanie tych danych jest wymagane do wykonania obowiązków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

 

§. 10. Pozostałe zastrzeżenia

 1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły i bez jakichkolwiek zakłóceń. Sprzedawca nie odpowiada jednak za przerwy lub błędy w funkcjonowaniu systemu Sklepu Internetowego, które wynikają z okoliczności niezawinionych przez Sprzedawcę.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną usługi „Logowanie”, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.

 3. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do usługi „Moje Konto” w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

 4. Konsumentowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych, zapewniających komunikację ze Sprzedawcą, treści naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym wulgarnych lub obelżywych, a także naruszających prawa podmiotów trzecich.

 5. Kolorystyka prezentowanych na Stronach Sklepu Towarów może nieznacznie odbiegać od rzeczywistych kolorów Towaru, co nie stanowi jego wady, jako że wynika z naturalnych różnic pomiędzy partiami materiału, z których wykonywane są Towary, a dodatkowo może wynikać z właściwości urządzeń technicznych, którymi Klient wyświetla Strony Sklepu.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 683) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459).

 2. Spory powstałe na tle interpretacji lub wykonywania postanowień Regulaminu lub Umowy Sprzedaży, będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy, chyba że w przepisy szczególne uniemożliwiają Stronom skuteczne zawarcie umowy prorogacyjnej.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie, przy czym do Umów Sprzedaży zawartych przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu stosuje się dotychczasowe jego brzmienie.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wzór formularz odstąpienia od umowy

 

Miejscowość, data
Imię, nazwisko i adres konsumenta                                                                                                                                        

 

Nazwa przedsiębiorcy i jego adres

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Oświadczam, iż na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
-.....................................….
Proszę o zwrot ceny towaru na konto ....................................... od Państwa do mnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.
Jednocześnie informuję, iż zakupiony towar zostanie zwrócony na warunkach określonych w umowie w ciągu 14 dni.
 
Z poważaniem,

 


Które pomieszczenie chcesz umeblować?

Wybierz spośród 15 000 mebli.

Ergonomia dla Ciebie w dobrej cenie

Posiadamy w ofercie ponad 10000 foteli i krzeseł

Polecane produkty

Wybrane realizacje

Ostatnio na blogu

  1 2  

Dlaczego warto wybrać efekt style?

Eksperci w kategorii mebli biurowych

Pomożemy wybrać odpowiednie meble i fotele dostosowując się do Twoich wymagań i oczekiwań.

15 lat doświadczenia w dystrybucji i sprzedaży

Od 2005 roku z sukcesem wyposażyliśmy setki firm. Dołącz do tego znakomitego grona szczęśliwców..

99% klientów nas poleca

Naszą pozycję na rynku potwierdzają otrzymane referencje i opinie od naszych Klientów.

Przystępne ceny, możliwość negocjacji ceny

Dbamy o to, żeby sprzedawane przez naszą firmę towary były wysokiej jakości przy zachowaniu atrakcyjnych i przystępnych cen.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące
foteli do pracy

Czym kierować się przy wyborze ergonomicznego fotela do pracy?
Przy doborze fotela biurowego kierować powinniśmy się przede wszystkim swoimi cechami fizycznymi, takimi jak wzrost i waga. Aby prawidłowo dobrać fotel do swojej sylwetki powinniśmy zwrócić uwagę na położenie wysokości siedziska. Dla osób o wzroście przeciętnym wystarczy wysokość siedziska w granicach od 43 cm do 55 cm, a dla osób wysokich wysokość ta wynosić powinna powyżej 55 cm.  Należy zwrócić również uwagę na  dopuszczalne obciążenie siedziska i dopasować do własnej wagi.
Jakie parametry są wymagane, aby uznać że fotel jest ergonomiczny?
Fotel ergonomiczny powinien posiadać:
 • mechanizm synchroniczny
 • podłokietniki regulowane
 • regulację wysokości oparcia
 • podparcie lędźwiowe: regulowane lub profilowane
 • zagłówek
Na co zwrócić uwagę kupując fotel obrotowy?
Kupując fotel obrotowy należy zwrócić uwagę na:
 • jakość materiałów z których fotel został wyprodukowany
 • klasę siłownika – najlepsza jest klasa IV
 • czy posiada mechanizm ruchowy wysokiej klasy – najlepiej mechanizm synchroniczny
 • czy fotel posiada atest wytrzymałościowy oraz atest na tapicerkę

Na skróty

Oferta mebli

Oferta krzeseł i foteli

Kontakt

EFEKT Meble Biurowe i Szkolne
ul. Galileusza 18
67-200 Głogów

76 832 10 28

501 677 990

pon.-pt: 8:00 - 16:00

Kontakt w sprawie danych osobowych
Tomasz Wadas
iod@efekt-style.pl

 

Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek i błędów oraz do zmian cen bez podania przyczyny. Zdjęcia oraz próbki kolorystyczne produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu z uwagi na różnice wynikające z kalibracji monitora i w związku z tym nasza firma nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

Oprogramowanie sklepów internetowych web-market.pl
Aby zapewnić Państwu najlepsza formę prezentacji i możliwość szybkiego złożenia zamówienia na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności